رئیس جمهور بشار اسد دو قانون مبنی بر واگذاری سمت معاون وزیر اقتصاد و تجارت خارجی در امور تجارت خارجی به آقای بسام محمود حیدر، و واگذاری سمت معاون وزیر اقتصاد و تجارت خارجی در امور توسعه اقتصادی به سرکار خانم رانیا خضر احمد، را صادر نمود.

(وبسایت وزارت اقتصاد و تجارت خارجی)