بیش از سه هزار کارخانه و کارگاه صنعتی و صنایع دستی پس از بازسازی منطقه صنعتی القاطرجی در حلب، مجددا  فعالیت خود را از سرگرفته اند.

همچنین هزاران فرصت شغلی را فراهم کرده اند. عبدالسلام مزیک، دبیر منطقه صنعتی القاطرجی، توضیح داد که بازگشت قابل توجهی به بازسازی و احیای تأسیسات صنعتی و شروع تولید در منطقه وجود دارد.

 تعداد تأسیسات تولیدی از ۳۰۰۰ فراتر رفته است. از جمله صنایع نساجی،لباس آماده، صنایع مهندسی، شیمیایی و غذایی، بازگرداندن برق به منطقه به تشویق صنعتگران به تولید کمک کرد.

(خبرگزاری سانا)