• دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه. دفتر رسمی در شهر تاریخی حلب
سه شنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۰