مدیرکل شرکت دولتی آب و فاضلاب استان دمشق:این شرکت برای سال 2022 برنامه ای برای  آبرسانی به مناطق حومه دمشق و بهبود وضعیت آب در این استان دارد.
ادامه مطلب