وزیر منابع آب آغاز پمپاژ آزمایشی بخش اول پروژه 4700 هکتار برای آبیاری دشت های جنوب حلب
ادامه مطلب