نخست وزیر ، مهندس حسین عرنوس ، کار در فاز اول این پروژه را برای احیای تکه ای از سه هزار هکتار از زمین های کشاورزی در منطقه "الحاضر"
ادامه مطلب