تانکرهای آب شرب از حلب راهی ادلب شده و تامین آب برای همه مردم به صورت رایگان انجام خواهد شد.
ادامه مطلب