با بیش از 700 میلیون لیر سویه و با ظرفیت 61 متر مکعب در ثانیه
ادامه مطلب