مدیر دفتر محصولات سیب در وزارت کشاورزی، مهندس وجدی ابو رسلان ، توضیح داد که 30 کارگاه کوچک فرآوری سیب در سوریه
ادامه مطلب