مهندس رشا العلی، مدیر اداره حفظ نباتات در اداره کشاورزی حماه، توضیح داد که این اداره به زودی یک آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی را افتتاح می کند.
ادامه مطلب