رئیس جمهور سوریه،گرمترین تبریکات خود را به رئیس جمهور منتخب "آقای ابراهیم رئیسی" به مناسبت جلب اعتماد مردم دوست ایران، پیشکش کرد
ادامه مطلب