پروژه های سرمایه گذاری شده توسط شعبه حما از سازمان سرمایه گذاری سوریه در طول سال 2020 فقط به سه پروژه رسیده است.
ادامه مطلب