صادرات به سوریه از ایران طی سالهای اخیر با کاهش چشمگیری روبرو بوده است  که طی فعالیت های تبلیغاتی که از طرف دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه
ادامه مطلب