صادرات به سوریه از ایران طی سال‌های اخیر با کاهش چشمگیری روبرو بوده است که انتظار میرود با بهبود امنیت و شروع دوره بازسازی کشور سوریه نرخ صادرات به سوریه افزایش پیدا کند.
ادامه مطلب