740 میلیون لیر سوریه درآمد سازمان حمل و نقل دریایی "ناوبری" سوریه
ادامه مطلب