نشست تجاری دفتر اقتصادی ایران در حلب با شرکت "اتاسی ودرعوزی" و درخواست کمپرسور یخچال های خانگی و
ادامه مطلب