هیئت وزارت صنعت كشور عراق، با اتاق‌های صنعت وتجارت حلب، راه‌های تقویت روابط اقتصادی، صنعتی و تجاری بررسی نمود
ادامه مطلب