تشكيل اتاق مشترك ، سوري ، ايراني ، روسی جهت تضمین و تسهیل نیازهای اساسی کالاها و سوخت کشور سوریه
ادامه مطلب