اتاق ملی بازرگانی و صنعت مالزی طی جلسه ای در سفارت سوریه در کشور مالزی خواستار فعال شدن مجدد شورای بازرگانان سوریه-مالزی شد.
ادامه مطلب