رئیس اتاق کشاورزی دمشق ، عمر الشالط تأیید کرد که صادرات اتاق متنوع است و شامل
ادامه مطلب