سوخت دیزل  با قیمت رقابتی( کمتر از قیمت بین المللی و کمتر از قیمت بازار آزاد) برای واحدهای صنعتی تأمین خواهد شد
ادامه مطلب