نمایشگاه "ساخت سوریه" با مشارکت 100 شرکت صنعتي سوریه، توسط  اتحادیه اتاق های صنعت و تجارت سوریه
ادامه مطلب