اتحادیه صادرکنندگان بر اساس تصویب وزارتخانه امور خارجه ، مجوز تشکیل دفتر خود را در دمشق گرفت
ادامه مطلب