پس از بازگشت امنیت به مناطق وسیع در استان درعا ، طی یک سال حدود 222 کارگاه آسیب دیده
ادامه مطلب