علی سنافی رئیس اتحادیه پیمانکاران عرب و رئیس اتحادیه پیمانکاران در عراق، تمایل اتحادیه پیمانکاران عرب برای مشارکت در بازسازی سوریه را اعلام نمود.
ادامه مطلب