برخی از کشورهای عربی به شکل آرام در حال گشایش روابط خود با سوریه هستند.
ادامه مطلب