رئیس جمهور روحانی گفت: اقدامات مقدماتی برای اتصال راه آهن ایران به عراق، سوریه و مدیترانه انجام شده است.
ادامه مطلب