وزیر حمل و نقل ایران ، محمد اسلامی ، اعلام کرد که گفتگوها در مورد "اتصال ترانزیت" با سوریه از طریق راه آهن در سرزمین های عراق "به مراحل خوبی رسیده است."
ادامه مطلب