حمید البلیخ، معاون مدیر کارخانه گاز رملان، اظهار داشت که کار بازسازی ونگهداری نیروگاه به پایان رسیده است
ادامه مطلب