این جاده به عنوان یکی از محورهای مهم برای  حمل و نقل مسافران و خودروها و حمل سبزیجات و میوه های تولید شده به بازارهای اصلی دانست.
ادامه مطلب