رییس جمهور سوریه قانون تاسیس خدمات رسانی حمل و نقل الکترونی توسط اتومبیل های شخصی را صادر نمود
ادامه مطلب