واحد موجود در پروژه مسکن کارگران دولتی برای نهادهای مختلف در منطقه "مشیرفه الساموک "در استان لاذقیه
ادامه مطلب