رییس جمهوری الجزایر روز چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای تونسی خود بر بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تأکید کرد.
ادامه مطلب