شرکت هواپیمایی سوریه‌ای اجنحه الشام (Cham Wings) از پروازهای مستقیم خود از فرودگاه حلب به فرودگاه شارجه
ادامه مطلب