در قالب اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی 100 زن در شهر درعا، توانمند می شوند
ادامه مطلب