اعطا  وام برای تراکتور کشاورزی در مناطق آزاد شده از تروریسم در ادلب
ادامه مطلب