میشل عون ، رئیس جمهور لبنان: روند عادی حوادث مستلزم احیای روابط با سوریه است
ادامه مطلب