گذرگاه مركز جابر – نصيب در مرزهای سوریه و اردن را از روز چهار شنبه آینده  برای انتقال اجناس و تردد اشخاص بازگشایی میشود.
ادامه مطلب