سازمان کشاورزی حلب مساحت 19150 هکتار را برای کشت این دو محصول برای فصل جاری اختصاص داده است
ادامه مطلب