اداره آب آشامیدنی استان حماه 1.5میلیون دلار را برای تکمیل پروژه خط آبرسانی 82 کیلومتری حماه از رودخانه العاصی به شهر حماه اختصاص داد.
ادامه مطلب