دارو ، روغن و روغن جامد عمده ترین صادرات بازرگانان حماه هستند.(فرصت سرمایه گذاری در سوریه)
ادامه مطلب