خط انتقال برق الشيخ مسكين – الكوم پس از شش سال تعطیلی، تعمیر شد و مورد استفاده قرار گرفت
ادامه مطلب