مدیرکل اداره سرمایه گذاری سوریه درباره پروژه های تصویب شده در شورای عالی سرمایه گذاری براساس قانون جدید اعلام کرد
ادامه مطلب