اجرای طرح  احیای زمینه های سنگ لاخی به کشاورزی، 300 هکتار از اراضی استان درعا
ادامه مطلب