اداره کشاورزی درعا اعلام کرد که مقادیر  بذر جو و گندم که میان کشاورزان توزیع شده است  به 5300 تن بذر گندم و 30 تن بذر جو رسیده است.
ادامه مطلب