اداره کشاورزی قنیطره برنامه کشت گندم در سال زراعی جاری را 9911 هکتار ذکر و اعلام کرد
ادامه مطلب