"بانک اسلامی بین المللی سوریه " مقدمات خود را برای پروژه‌ای برای ثبت تاریخ بخش مالی و بانکی در سوریه شروع می کند
ادامه مطلب