درصورت درخواست مسافر، مهر ورود و خروج به کشور سوریه در پاسپورت عزیزان درج نخواهد شد..قبل از سفر با دفتراقتصادی ایران در حلب سوریه هماهنگ شده باشد
ادامه مطلب