گفتگوی اختصاصی دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه با رئیس دانشگاه حلب آقای دکتر ماهر کرمان
ادامه مطلب