شرکت دولتی زباله‌های جامد بسیاری از پروژه های " استان حمص " را تکمیل می کنند و برای دیگر پروژها آماده می شوند
ادامه مطلب